Úpravy maturitních a závěrečných zkoušek

Maturitní zkoušky

 •  může konat žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021 (prospěl ze všech povinných předmětů)
 • žákovi, který neprospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se konala do 30. června 2021
 • požádá-li o to žák, umožní mu ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31. března 2021 - v případě úspěšného složení této zkoušky může žák konat maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2021 (na tyto opravné zkoušky se nevztahuje limit maximálně dvou opravných zkoušek - §69 odst. 7 školského zákona) 
 • pokud žák vykoná opravné nebo náhradní zkoušky za první pololetí školního roku 2020/2021 do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021 (na tyto opravné zkoušky se nevztahuje limit maximálně dvou opravných zkoušek - §69 odst. 7 školského zákona)
 • opravné a náhradní zkoušky jsou zkoušky komisionální
 • v jarním a podzimním období 2021 trvá didaktický test z českého jazyka a literatury 85 minut, z cizího jazyka 110 minut (40 minut poslechová část), z matematiky 135 minut
 • řádný termín didaktických testů v jarním zkušebním období zůstává v původních termínech 3. - 5. května

 

 • pokud je žák přihlášen ke společné části maturitní zkoušky a omluví se z důvodů onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, může konat zkoušku v mimořádném termínu 14. - 16. června 2021 (omluvu nutno doložit lékařem, nebo nařízením o karanténě)
 • omluvu a přihlášku k mimořádnému termínu podává žák řediteli do 10. června 2021
 • žák, který je v posledním ročníku maturitního oboru ve školním roce 2020/2021, nebo konal řádný termín maturitní zkoušky podle zákona č. 135/2020 Sb. (v jarním nebo podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020), koná v profilové části maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (písemná práce je zrušena), toto platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky těchto žáků 
 • případné změny v zadání a termínech konání profilových maturitních zkoušek budou oznámeny do 15. února 2021
 • žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl za první pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy
 • ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti, žádost o opakování může dát i žák který prospěl
 • v případě, že žák úspěšně složil maturitní zkoušku, ale neprospěl z některých předmětů ve druhém pololetí, je na jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto předmětů
 • výsledek hodnocení ve druhém pololetí nemá vliv na připuštění k maturitní zkoušce
 • vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti žáka o opakování posledního ročníku maturitního oboru, výsledky zkoušek maturitní zkoušky konané v jarním období 2021 se ruší a žák nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky této maturitní zkoušky

 

Závěrečné zkoušky

 • může konat žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí závěrečného ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem
 • může konat žák, který je oprávněn konat opravnou nebo náhradní zkoušku (z minulých let) - budou konat všechny opravné nebo náhradní zkoušky
 • žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni, nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 31. května 2021 (na tyto opravné zkoušky se nevztahuje limit maximálně dvou opravných zkoušek - §69 odst. 7 školského zákona)
 • žáci budou hodnoceni ze dvou zkoušek - praktické a dle rozhodnutí ředitele školy písemné nebo ústní
 • ředitel školy rozhodl, že druhou zkouškou bude zkouška písemná
 • termíny zkoušek zveřejní ředitel školy do 15. března 2021
 • písemná zkouška je prodloužena o 30 minut na 270 minut celkem (jarní i podzimní termín)
 • žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy
 • ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti, žádost o opakování může dát i žák který prospěl
 • v případě, že žák úspěšně složil závěrečnou zkoušku, ale neprospěl z některých předmětů ve druhém pololetí, je na jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto předmětů
 • výsledek hodnocení ve druhém pololetí nemá vliv na připuštění k závěrečné zkoušce
 • vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti žáka o opakování posledního ročníku oboru, výsledky zkoušek závěrečné zkoušky konané v jarním období 2021 se ruší a žák nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky této závěrečné zkoušky