Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. Na naší škole je možné vybírat z anglického a německého jazyka.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.

Hodnocení společné části MZ

Maturitní zkouška společné části maturit z českého jazyka a literatury, stejně jako zkouška z cizího jazyka, je zkouškou komplexní a skládá se ze tří dílčích zkoušek - didaktický test, písemná práce a ústní zkouška. Každá z dílčích zkoušek se podílí na celkovém výsledku žáka. Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku. 

V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.

Společná část maturitní zkoušky se skládá z didaktického testu předmětu český jazyk (trvá 85 minut). Dále z didaktického testu z cizího jazyka (trvá 110 minut), nebo z didaktického testu z matematiky (trvá 135 minut).

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk. Dále z dalších dvou povinných zkoušek dle oboru a praktické zkoušky.

Písemná práce z českého jazyka a literatury - vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Ředitel stanoví nejméně 4 zadání, která žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání práce obsahuje název zadání, způsob zpracování a případně výchozí text. Žák si jedno zadání zvolí. Při konání práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Kritéria naleznete zde.


Ústní zkouška z českého jazyka a literatury - ředitel stanovil seznam literárních děl zde

Žák si vybírá 20 děl ze seznamu literárních děl.

Musí být splněna podmínka výběru alespoň jedné poezie, prózy a dramatu. 

Od jednoho autora maximálně dvě díla. 

Formulář k vyplnění 20 děl naleznete zde.


Výsledná známka z předmětu český jazyk a literatura se skládá z 60% z ústní části a ze 40% z písemné části. Didaktický test je hodnocen uspěl/neuspěl.

Písemná práce z cizího jazyka - vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 200 slov. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Ředitel školy stanoví jedno nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.  Žák si po zahájení zkoušky jedno zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text zadání.

Kritéria naleznete zde.

Ústní zkouška z cizího jazyka - ředitel školy stanovil témata ústní zkoušky (viz. příloha níže). Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání oboru. 

Výsledná známka z předmětu cizí jazyk se skládá z 60% z ústní části a ze 40% z písemné části. Didaktický test je hodnocen uspěl/neuspěl.

Témata a kritéria ostatních zkoušek profilové část maturitní zkoušky naleznete pod článkem (přílohy)

Pro školní rok 2022/23 stanovil ředitel školy pro profilovou část MZ 3 povinné zkoušky (2 povinné ústní zkoušky, 1 praktickou zkoušku) a dále maximálně 2 nepovinné zkoušky.

Forma povinných zkoušek profilové části MZ – ústní zkouška před zkušební komisí trvající 15 minut a praktická zkouška. Žák nesmí maturovat v profilové části MZ ze stejného předmětu jako ve společné části MZ.

Pro nepovinné zkoušky profilové části maturit si žák může zvolit z následující rozšířené nabídky stanovené ředitelem školy až 2 předměty:

Anglický jazyk, německý jazyk, matematika.

Předměty stanovené ředitelem školy pro povinné zkoušky v profilové části maturit


F4.K (obor 34-56-L/01 Fotograf F4.)


 F4.K (obor 69-41-L/01 Kosmetické služby K4.)


 E4. (obor 63-41-M/01 Ekonomika podnikání - cestovní ruch)


 N2. (obor 64-41-L/51 Podnikání)


 D3. (obor 64-41-L/51 Podnikání)


Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy.

Skládá se:
  • ze 2 nebo 3 povinných zkoušek
  • z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky
Profilové zkoušky se mohou konat formou:
  • písemnou
  • praktické zkoušky
  • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
  • maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí

Jedna zkouška může být rovněž kombinací uvedených forem (může se skládat z písemné části a z maturitní práce s obhajobou nebo z praktické zkoušky a ústní zkoušky).

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného studijního oboru. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 7 měsíců před konáním první profilové zkoušky.

Počet povinných profilových zkoušek stanoví pro každý obor rámcový vzdělávací program (RVP).

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl.

Dle aktuální maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. § 19 lze nahradit profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky. V souladu s úpravou školského zákona se možnost nahrazení profilové maturitní zkoušky týká těch oborů, pro které ředitel školy stanoví 3 povinné profilové zkoušky. Profilová část maturitní zkoušky z cizího jazyka může být na základě rozhodnutí ředitele školy nahrazena výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.