Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Radek Kubíček, MBA 

tel: 585 155 100

kubicek.dpo@2kconsulting.cz

 

Název organizace: Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.

 

Informace poskytované správcem

I. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů)

případně jeho zákonnému zástupci, pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/16 let, zákonné

informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce dle bodu II. případně jeho

pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány.)

 

II. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název: Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace

Kontaktní poštovní adresa: Ruská 147/46, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín

Telefonní čísla:  412 151 411

Elektronická adresa: www.sosruska.cz

Identifikátor datové schránky: td2tjnp

IČ: 00556807

DIČ: CZ00556807

 

III. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Naše organizace viz bod II. zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence: Bc. Radek Kubíček, MBA , tel.: 585 155 100

 email: kubicek.dpo@2kconsulting.cz.

IV: Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme dle následujících zásad:

Zákonnost, korektnost, transparentnost

Účelové omezení – osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který jsme jej od vás

získali.

Minimalizace údajů

Přesnost

Omezení doby uložení

Integrita a důvěrnost

Proporcionalita – jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním

právem musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková

opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických

osob.

Odpovědnost

 

V. Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem.

Mezi tyto zákonné způsoby patří:

Souhlas – poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů

pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se, pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro

zkvalitnění služeb.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě sdělení rodičům a informovanosti:

 seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech

 seznamy žáků na soutěžích a olympiádách

 seznamy žáků k maturitním zkouškám

 jména osob, kteří se účastní odborných praxí

 kontakt na zákonné zástupce

 fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole

 předávání osobních údajů žáků za účelem sjednání cestovního a zahraničního pojištění

 

Plnění či uzavření smlouvy – zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro splnění

smlouvy

Právní povinnost – především povinnost vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze

souladu činností správce s legislativou

 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

 školní matrika

 doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

 třídní kniha

 záznamy z pedagogických rad

 kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky

 

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:

 podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise

 podklady žáků pro vyšetření v PPP

 hlášení trestných činů, neomluvená absence,

 údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

 

Životně důležitý zájem – př. autonehoda, požár, katastrofa

 

Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci – př. životní situace občana/žáka, správní

řízení, policejní vyšetřování

 

Oprávněný zájem – používáno pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu práce. V

takových případech zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů.

 

VI. Práva poskytovatele osobních údajů

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě vaší pochybnosti, zda

jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence dle bodu III.

V případě dalších informací budeme uplatňovat Vaše práva nebo podněty pouze písemnou formou a to s notářsky ověřeným podpisem nebo osobně do rukou správce dle bodu II.

 

Máte právo na:

Právo na přístup k osobním informacím

Právo na opravu osobních údajů

Právo na výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku

Právo na přenositelnost údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

Jak Vaše data chráníme?

Ochraně osobních údajů, které od vás a Vašich dětí či jiných cílových skupin získáme, věnujeme maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na svých pracovních zařízeních, ke kterým je omezen přístup a které se nachází v zabezpečených prostorách. Dle čl.32 jsme přijali technická a organizační opatření, aby Vaše data byla u nás v bezpečí.

 

V Děčíně

Statutární zástupce organizace:  Mgr. Tomáš Daněk

Třídní schůzky prvních ročníků

Úvodní třídní schůzky prvních ročníků se budou konat po jednotlivých oborech v těchto dnech:  Kuchař - číšník (obě zaměření) 21. 6. 2023 od 15:00 Prodavač 21. 6....

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlásil na dny 1. a 2. 6. 2023 ředitelské volno pro žáky v teoretické výuce na hlavní budově školy. Z organizačních důvodů. Odborný výcvik v plném rozsah...

Školní kolekce oblečení

Dovolte nám představit touto cesto školní kolekci oblečení,  kterou je možné si aktuálně pořídit na našem e-shopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/sosruska/Ob...

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace vyhlásil druhé kolo přijímacího řízení pro přijetí ke studiu ve školním roce 2023/20...

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení nalezete zde Přijatí uchazeči denního studia odevzdají vyplněný zápisový lístek v budově školy (kancelář 49) do deseti...

Závěr Erasmu +

V druhé polovině Erasmu jsme se podívali také za ostatními studenty, kteří se projektu Erasmus zúčastnili. Konkrétně jsme navštívili školu v Teplicích, kde bylo na výmě...