Přijímací řízení

Rok 2020/2021

Výsledky druhého kola přijímacího řízení - maturitní obory

MATURITNÍ OBORY (NÁSTAVBA I ČTYŘLETÉ) najdete zde

(zveřejněno 21. 08. 2020)

Výsledky třetího kola přijímacího řízení - učební obory

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY JEDNOLETÉ UČEBNÍ OBORY (zkrácené studium) najdete zde

(zveřejněno 21. 08. 2020)

Druhé kolo přijímacího řízení do studijních oborů

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.

Přihlášky přijímáme do čtvrtka 20. 08. 2020. Druhé kolo proběhne v pátek 21. 08. 2020. V tento den budou vyhlášeny výsledky.

Předpokládaný počet přijímaných do jednotlivých oborů je v následující tabulce:

Kritéria pro čtyřleté studijní obory (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro nástavbové studium (přijímací zkouška se nekoná)

 

Třetí kolo přijímacího řízení do učebních oborů

Ředitel školy vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení do učebních oborů. 

Přihlášky přijímáme do čtvrtka 20. 08. 2020. Třetí kolo proběhne v pátek 21. 08. 2020. V tento den budou vyhlášeny výsledky.

Předpokládaný počet přijímaných do jednotlivých oborů je v následující tabulce:

Kritéria pro třetí kolo tříleté učební obory (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro třetí kolo jednoleté zkrácené studium (přijímací zkouška se nekoná)

 

 

 

 

Archiv přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 zde:

Výsledky prvního kola přijímacího řízení - maturitní obory

MATURITNÍ OBORY (NÁSTAVBA I ČTYŘLETÉ) najdete zde

(zveřejněno 16. 06. 2020)

Výsledky druhého kola přijímacího řízení - učební obory

 

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY JEDNOLETÉ UČEBNÍ OBORY (zkrácené studium) najdete zde

(zveřejněno 08. 06. 2020)

 

Druhé kolo přijímacího řízení do učebních oborů

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do učebních oborů.

Přihlášky přijímáme do pátku 5. 6. 2020.

Druhé kolo proběhne v pondělí 8. 6. 2020.

V tento den budou vyhlášeny výsledky.

Předpokládaný počet přijímaných do jednotlivých oborů je v následující tabulce:

Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů - první kolo 

 

Vážení zákonní zástupci a uchazeči,

na základě zveřejněného rozhodnutí byli uchazeči o vzdělání v učebních oborech přijati ke studiu na naší škole.

Pro dokončení přijímacího řízení Vám podáváme následující informace:

1. K potvrzení zájmu o vzdělávání je potřeba odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek můžete odevzdat v pondělí 27. 4. 2020 a v úterý 28. 4. 2020 od 8:00 do 16:00. V dalších dnech od 8:00 do 12:00. Nejzazší termín odevzdání zápisového lístku 23. 6. 2020.

2. Zápisový lístek můžete odevzdat osobně na Střední škole řemesel a služeb nebo jej zaslat poštou na adresu Střední škola řemesel a služeb, Ruská 147/46, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín - doporučujeme zaslat doporučenou poštou. 

3. Odevzdáním zápisového lístku nezaniká právo absolvovat přijímací řízení na maturitní obor, pokud ho máte zvolený jako druhou možnost. Zápisový lístek může škola uchazeči vrátit na základě nového rozhodnutí o přijetí.

4. Informace o zahájení, organizaci a průběhu školního roku 2020/2021 obdržíte na informační schůzce, která bude s předstihem vyhlášena, po zrušení mimořádných opatření.

 

Výsledky prvního kola

UČEBNÍ OBOR mechanik opravář motorových vozidel najdete zde

UČEBNÍ OBOR cukrář najdete zde

UČEBNÍ OBOR kadeřník najdete zde

UČEBNÍ OBOR kuchař - číšník najdete zde

UČEBNÍ OBOR prodavač najdete zde

UČEBNÍ OBOR truhlář najdete zde

JEDNOLETÉ UČEBNÍ OBORY (zkrácené studium) najdete zde

(zveřejněno 24. 4. 2020)


 

 

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne 08. 06. 2020.

Konkrétní termín, který bude letos pouze jeden, stanovilo MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění (český jazyk + matematika), a stejně zůstávají beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy.

Škola zaslala registrační čísla a pozvánky poštou.

Žák skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Pokud má na prvním místě na přihlášce uvedený učební obor (tam se Cermat nepíše), skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí.

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje Centrum. Do 7 kalendářních dní je zpřístupní oběma uvedeným školám na přihlášce a ty mají 1 den na to, aby určily výsledné pořadí uchazečů se zveřejněním jejich seznamu. Do 8 kalendářních dnů ode dne přijímaček budete vědět výsledky řízení na obou školách.

Pokud se jednotná přijímací zkouška nekoná – učební nematuritní obory – nemusí ředitel střední školy čekat s vyhodnocováním přijímacího řízení na konání jednotné přijímací zkoušky. Ředitel školy v tomto případě může zveřejnit seznam uchazečů i s předstihem (např. již v průběhu dubna či května).

POZOR – ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU - Zápisový lístek mohou uchazeči odevzdávat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro daný obor.  Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 5. pracovní den po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek maturitních oborů, které budou známy po 8 kalendářních dnech ode dne konání jednotné přijímací zkoušky stanovené MŠMT. Doporučujeme uchazečům, kteří se hlásí současně na maturitní a učební obor a chtějí se kvalifikovaně rozhodnout, odevzdat zápisový lístek až po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a zveřejnění výsledků přijímacího řízení do maturitních oborů, ve kterých je tato zkouška konána. Termín ukončení odevzdávání zápisových lístků pro všechny obory zveřejní škola na svých webových stránkách v den konání přijímacích zkoušek do maturitních oborů.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ není přípustné. Může se ale stát, že po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, dojde k uvolnění míst. V tom případě můžou být uchazeči, kteří se umístili „pod čarou“, operativně přijati na tato uvolněná místa. V takové situaci uchazeč zruší zápisový lístek na již zapsané střední škole a zapíše se na školu druhou.

 

Přijímací řízení učebních oborů proběhne v průběhu měsíce dubna.

V dubnu rozeslala škola registrační čísla uchazečům dopisem (7. 4. 2020), 24. dubna škola vyhlásí výsledky - zveřejní pořadí uchazečů pod registračním číslem na stránkách školy a vyvěsí pořádí uchazečů u vchodu do budovy. Škola rozesílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

 

Sledujte prosím naše stránky

Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021:

 1. Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu, stanovují si pořadí priorit. Přihlášky najdete v sekci dokumenty nebo na stránkách MŠMT.

 2. Poslední termín pro odevzdání přihlášek do denní i dálkové formy vzdělávání je 2. března 2020 (včetně dálkového nástavbového studia).

 3. Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy v kanceláři 58 od pondělí do pátku (7:30 - 14:30), na stanoveném formuláři. 

 4. V přihlášce musí být praktickým lékařem posouzena zdravotní způsobilost. Netýká se oboru Ekonomika a podnikání a nástavbového studia.

 5. Všichni uchazeči obdrží v průběhu měsíce března registrační číslo. Uchazeči o maturitní studium navíc obdrží pozvánku k jednotným přijímacím zkouškám. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny anonymně pod registračním číslem. Střední školy rozesílají pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Přijetí ke studiu se oznamuje veřejně přístupným seznamem přijatých uchazečů.

 6. Od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů běží lhůta 10 pracovních dnů na potvrzení zájmu o studium na dané škole formou odevzdání zápisového lístku. Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči o nástavbové a zkrácené studium.

 7. Uchazeči kteří se nehlásí ze ZŠ si zažádají o zápisový lístek na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Veškeré informace naleznete zde

 8. Zápisový lístek nelze vzít zpět. Jedinou výjimkou je případ, kdy byl uchazeč přijat ke studiu na jiné škole formou odvolání proti nepřijetí.

 9. Odeslání rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí a zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů proběhne nejdéle do 30. dubna 2020.

 1. V rámci přijímacího řízení se pro všechny učební obory tříletého studia a zkrácené jednoleté studium přijímací zkouška NEKONÁ. Podrobnosti v kritériích.

 2. Součástí přijímacího řízení pro čtyřleté maturitní obory a pro nástavbové studium budou jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Českého jazyka. Podrobnosti v kritériích, základní principy zkoušky zde.

 3. Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace vyhlásil dále uvedená, kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2020/2021.

 

Kritéria pro čtyřleté studijní obory (jednotná přijímací zkouška)

Kritéria pro nástavbové studium (jednotná přijímací zkouška)

 

Kritéria pro tříleté učební obory (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro jednoleté zkrácené studium (přijímací zkouška se nekoná)

Předpokládané počty přijímaných v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020:

 1. Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu, stanovují si pořadí priorit. Přihlášky najdete v sekci dokumenty
 2. Poslední termín pro odevzdání přihlášek do denní i dálkové formy vzdělávání je 1. března 2019 (včetně dálkového nástavbového studia).
 3. Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy od pondělí do pátku (7:30 - 14:30), na stanoveném formuláři.
 4. V přihlášce musí být praktickým lékařem posouzena zdravotní způsobilost. Netýká se oboru Ekonomika a podnikání a nástavbového studia.
 5. Všichni uchazeči obdrží registrační číslo. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny anonymně pod registračním číslem. Střední školy rozesílají pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Přijetí ke studiu se oznamuje veřejně přístupným seznamem přijatých uchazečů.
 6. Od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů běží lhůta 10 pracovních dnů na potvrzení zájmu o studium na dané škole formou odevzdání zápisového lístku. Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči o nástavbové a zkrácené studium.
 7. Uchazeči kteří se nehlásí ze ZŠ si zažádají o zápisový lístek na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Veškeré informace naleznete zde
 8. Zápisový lístek nelze vzít zpět. Jedinou výjimkou je případ, kdy byl uchazeč přijat ke studiu na jiné škole formou odvolání proti nepřijetí.
 9. Odeslání rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí a zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů proběhne nejdéle dne 30. dubna 2019.
 10. V rámci přijímacího řízení se pro všechny učební obory tříletého studia a zkrácené jednoleté studium přijímací zkouška NEKONÁ. Podrobnosti v kritériích.
 11. Součástí přijímacího řízení pro čtyřleté maturitní obory a pro nástavbové studium budou jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Českého jazyka. Podrobnosti v kritériích, základní principy zkoušky.
 12. Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace vyhlásil dále uvedená, kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2018/2019.

Předpokládané počty přijímaných v 1. kole ve školním roce 2019/20.