Maturitní termíny: Maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023 se skládá ze dvou částí –  společné (státní) a  profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit  povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. Maturitní zkouška se koná vždy v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období. Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel dle platného RVP pro daný obor.

Informace k maturitní zkoušce 2023 a přihlašování ze strany CERMATU.

POZOR!

Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků řediteli školy k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2022/2023 je  1. 12. 2022

Žáci s PUP pro konání MZ musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i posudek PUP.

Vyplněnou přihlášku předají žáci  nejpozději 1. prosince 2022 řediteli kmenové školy, který údaje zapíše do centrálního registru do 15. prosince 2022 a do  20. prosince 2022  předá žákům  výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.

V rámci společné části maturitní zkoušky se maturanti přihlašují ke dvěma povinným zkouškám - všichni maturují z českého jazyka a literatury (didaktický test - 85 minut) a druhou zkoušky si vybírají mezi matematikou (didaktický test - 135 minut) a cizím jazykem (didaktický test - 110 minut). Mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné a k výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky - matematika rozšiřující. 

V profilové části se pak přihlašují ke dvěma až třem povinným zkouškám dle rozhodnutí ředitele školy a nejvýše ke dvěma zkouškám nepovinným.

  1. Společná část maturitní zkoušky
  2. Profilová část maturitní zkoušky

Platné znění maturitní vyhlášky najdete na stránkách MŠMT nebo zde.


Informace k jarnímu termínu MZ:

Přehled důležitých termínů:

  • 1. 12. 2022 - žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy
  • 15. 12. 2022 - ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ
  • 20. 12. 2022 - ředitel předá výpis přihlášky žákům
  • Maturitní zkoušky se konají od 2. 5. 2023 do 10. 6. 2023
  • Testy společné části se konají od 2. 5. 2023 do 15. 5. 2023 - časový rozvrh stanoví MŠMT nejpozději 15. 1. 2023
  • Zkoušky profilové části se konají od 16.5  do 10.. 6. 2023 -  konkrétní termíny stanoví ředitel nejpozději dva měsíce před jejich konáním
  • 31. 3. 2023 odevzdání seznamu 20 literárních děl řediteli školy