Tříletý učební obor je určen pro hochy i dívky.

Ukázky z prací studentů oboru

Kód oboru: 66-51-H/01
Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem.
Skupina oboru: Obchod (Kód: 66).
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška.
Výstupní certifikát: Výuční list.
Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem 
Forma studia: Denní, 3 roky. Žáci pravidelně střídají jeden týden teoretickou výuku ve škole a jeden týden praktickou výuku na pracovištích odborného výcviku.

Charakteristika přípravy v oboru

Žák se naučí připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka. Sortiment zboží je konkretizován formou zaměření, které nabízí škola žákům. Např. smíšené zboží, drogistické zboží, textil a oděvy, přičemž všichni žáci získají základní informace jak o potravinářském, tak i o nepotravinářském sortimentu zboží. Žák se dále naučí pracovat na různých pokladních systémech a provádět hotovostní a bezhotovostní platby, provádět činnosti spojené s odběrem, se skladováním a rozmisťováním zboží v maloobchodní jednotce, s vedením patřičných dokladů. Žák se naučí pracovat se stroji a zařízením prodejny, nástroji a pomůckami určenými k dělení, vážení a měření zboží.

Absolvent musí ovládat například tyto činnosti: Samostatný prodej zboží, ovládání základních operací příjmu zboží, skladování základních druhů zboží, zná podstatné vlastnosti prodávaného zboží a vlivy působící na zboží, umí manipulovat se zbožím, ovládá techniku administrativy při vyřizování písemnosti, zná základy psychologie, které využívá při jednání se zákazníky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Občanská výchova, Cizí jazyk, Výtvarná výchova. Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač na pozici např. prodavač potravin, prodavač elektroniky, prodavač textilního zboží a obuvi, prodavač průmyslového zboží, prodavač motorových vozidel nebo pokladní v obchodě. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech obchodního zaměření nebo orientovaných na podnikání.