Tříletý učební obor je určen pro hochy i dívky.

Ukázky z prací studentů oboru

Kód oboru: 33-56-H/01
Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem.
Skupina oboru: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (Kód: 33).
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška.
Výstupní certifikát: Výuční list.
Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře.
Forma studia: Denní, 3 roky. Žáci pravidelně střídají jeden týden teoretickou výuku ve škole a jeden týden praktickou výuku na pracovištích odborného výcviku.

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí zhotovovat v požadované kvalitě výrobky individuální a sériové truhlářské výroby, bytového zařízení a stavebně truhlářské výroby, ovládat a používat tradiční postupy truhlářské výroby, tj. vypracovat konstrukční a technologickou dokumentaci jednoduchého truhlářského výrobku nebo jeho části, volit a používat vhodné materiály, nástroje, stroje a zařízení pro daný technologický postup výroby, provádět seřízení a běžnou údržbu nástrojů i strojního vybavení, provádět opravy slohového nábytku, vykonávat odborné truhlářské práce ve výrobě dřevěných konstrukcí, provádět výrobní kontrolu a kontrolu kvality výrobků, volit a používat vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků.

Praktickou část žáci provádějí na středisku praktického vyučování, kde je učitelé odborného výcviku seznámí s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby stavebně truhlářských výrobků a nábytku. Žáci si osvojují dovednosti a návyky potřebné ke zpracování dřevařských polotovarů a ostatních materiálů.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Fyzika, Chemie, Praktické činnosti.

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci v oblasti zpracování dřeva. Uplatní se jako truhláři podniků a firem zabývajících se výrobou nábytku a zařízení, dřevěných konstrukcí, ve výrobě lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, při opravách a renovaci výrobků ze dřeva, mohou se také uplatnit v oblasti výrobní kontroly a kontroly kvality výrobků. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech skupiny zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů.