Shrnutí úprav maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 ke dni 16. 3. 2021 a změna v organizaci školního roku

Na základě nově vydaného opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 se upravují maturitní zkoušky pro rok 202/2021 následovně:

Obecné informace ke konci školního roku 2020/2021 posledních ročníků maturitních oborů

Žák může konat maturitní zkoušku pokud prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021 a pokud si do 1. 12. 2020 podal přihlášku.

Pro opravné nebo náhradní termíny žáků z předchozích let je podmínkou včasné podání přihlášky. 

Speciální pravidla pro náhradní a opravné zkoušky pro dokončení hodnocení prvního pololetí školního roku 2020/2021 zůstala stejná.

Doplňkové zkoušky se konají komisionálně do pátku 26. 3. 2021 po domluvě s vyučujícím. 

Opravné komisionální zkoušky se konají v pondělí 29. 3. 2021 od 8:00 na učebně 52. V úterý 30. 3. 2021 se od 8:00 koná opravná zkouška z NJ a ve středu 31. 3. 2021 opravná zkouška z OPCR. Začátky v 8:00 na učebně 52.

Vysvědčení žákům posledního ročníku se předává v pátek 14. 5. 2021.

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykoná-li žák jednu nebo více částí maturitní zkoušky úspěšně, přestává být žákem školy 30. 6. 2021.

U žáků, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 v posledním ročníku vzdělávání, může ředitel školy na žádost žáka rozhodnout o povolení opakování ročníku bez ohledu na jeho hodnocení v 1. nebo 2. pololetí. Pokud bude opakování povoleno pak budou výsledky vykonaných částí maturitní zkoušky anulovány. Na opakování ročníku není právní nárok - rozhoduje ředitel školy.


Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška všech tříd se koná v termínu od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021. Harmonogram konkrétních dní a časů bude zveřejněn.

Následuje pět dní studijního volna před konáním didaktických testů společné části maturitní zkoušky 17. - 21. 5. 2021.

Společná část maturitní zkoušky - řádný termín

24. 5. 2021  - didaktický test matematika a anglický jazyk dle jednotného zkušebního schématu.

25. 5. 2021 - český jazyk a literatura dle jednotného zkušebního schématu.

26. 5. 2021 - německý jazyk dle jednotného zkušebního schématu. 

Jednotné zkušební schéma bude zveřejněno do 19. 3. 2021 na stránkách MŠMT zde.

CZVV předá řediteli školy výsledky didaktických testů do 7. 6. 2021. Nejpozději 8. 6. 2021 oznámí výsledky ředitel žákům. 

Žádost o přezkoumání didaktického testu lze podat na MŠMT do 28. 6. 2021.

Společná část maturitní zkoušky - mimořádný termín

7. 7. 2021  - didaktický test matematika a anglický jazyk dle jednotného zkušebního schématu.

8. 7. 2021 - český jazyk a literatura dle jednotného zkušebního schématu.

9. 7. 2021 - německý jazyk dle jednotného zkušebního schématu. 

K mimořádnému termínu se může přihlásit žák, který podal do 1. 12. 2020 přihlášku ke konání společné části maturitní zkoušky v jarním zkušební období 2021, v souladu se školským zákonem se z konání omluví z důvodu onemocnění COVID-19, nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním a zároveň podá přihlášku k mimořádnému konání této zkoušky řediteli školy, současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání zkoušky (27. -. 31. 5. 2021). Ředitel školy předá údaje z přihlášky CZVV do 1. 6. 2021.

 CZVV předá řediteli školy výsledky didaktických testů do 19. 7. 2021. Nejpozději 20. 7. 2021 oznámí výsledky ředitel žákům. 

Žádost o přezkoumání didaktického testu lze podat na MŠMT do 9. 8. 2021.

Profilová část maturitní zkoušky

Období kdy se mohou zkoušky konat je stanoveno od 1. 6. 2021 do 23. 7. 2021. Konkrétní harmonogram bude zveřejněn po dohodě s předsedy maturitních komisí.

Termín odevzdání seznamu literárních děl je posunut na 30. 4. 2021.

Žák posledního ročníku přihlášený k maturitní zkoušce v jarním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si je zvolil ve společné části. Žák se všech může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Může se rozhodnout vykonat i jen jednu z těchto zkoušek. Pokud se žák nezúčastní, nebo zkoušku vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen. Výsledek maturitní zkoušky to neovlivní. 

Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy do 30. 4. 2021 - vyřešíme v dubnu pomocí Forms. 

I pro dobrovolnou zkoušku má žák náhradní a dva opravné termíny - nicméně vysvědčení maturitní zkoušky obdrží pokud úspěšně vykonal ostatní části maturitní zkoušky. 

Tyto úpravy platí pouze pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku  maturitního oboru.

Písemné práce z českého a cizího jazyka - slohové práce

Písemnou práci nekonají žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledních ročníků. 

Písemnou práci nekonají žáci, kteří konali řádný termín maturitní zkoušky podle zákona 135/2020 sb. (žáci posledních ročníků školního roku 2019/2020).

Tito žáci tuto práci nekonají ani v případě, že konají náhradní nebo opravnou zkoušku v rámci pětileté lhůty.

Ostatní žáci písemnou práci z těchto předmětů konají.

Společná část maturitní zkoušky - podzimní termín

Žák se přihlašuje k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období do 23. 7. 2021. Ředitel školy předá údaje z přihlášky do dvou pracovních dní ode dne podání přihlášky CZVV.