Ukázky z prací studentů oboru

Kód oboru: 63-41-M/01
Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce
Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení ZŠ s dobrým prospěchem, schopnost ústního vyjadřování a společenského chování i adaptability.
Forma studia: Denní, 4 roky.

Charakteristika přípravy v oboru

Obor vzdělání je široce koncipován a je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku. Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky a vykonávat obchodní činnosti, tj. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží nebo služby, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě.

Absolvent je připravován na řízení a řešení provozních situací ve všech typech obchodních jednotek. Během studia získá a osvojí si veškeré vědomosti a dovednosti k profesionálnímu zvládnutí všech obchodně - provozních činností v obchodních i stravovacích provozech v zařízeních státního, družstevního i soukromého charakteru.

Kromě prohlubování vědomostí ve všeobecně vzdělávacích předmětech, s výrazně zvýšenou dotací hodin pro výuku cizích jazyků a geografie regionální i cestovního ruchu, si absolventi osvojí základy podnikového managementu, marketingu, účetnictví, techniky administrativy, obchodního provozu, ubytovacích a stravovacích služeb.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: 

Cizí jazyk, Matematika, Občanská výchova, Zeměpis.

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří zajišťují chod ekonomického, obchodního nebo personálního úseku organizace. Mohou se uplatnit ve finančním sektoru v cestovním ruchu nebo v organizacích státní správy a samosprávy, ve stravovacích provozech a cestovních kancelářích.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech skupiny ekonomika a administrativa, ale i v oborech ze skupiny gastronomie, hotelnictví a turismus nebo právo, právní a veřejnosprávní činnosti. Příbuznými obory jsou i obory ze skupiny podnikání v oborech a odvětvích. Mohou studovat i pedagogické a učitelské obory na vysokých školách, obory z oblasti společenských věd nebo gastronomie, hotelnictví a turismu.